Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Øygarden. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.

Er du bekymra for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

NB: Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112, Barnevernstenesta 979 98 300 eller konsultasjonsteamet for vald og overgrepssaker 992 16 092