Stafettlogg

Flytskjema frå Compilo – For større bilde, høgreklikk og opne i ny fane

Kva er ein stafettlogg?

 

Føremålet med stafettlogg er å sikre medverknad og heilskap rundt barnet/ungdomen, og å samordne tenestetilbodet. Stafettloggen skal følgje brukaren uavhengig av kven som er stafetthaldar, og skal bidra til at det ikkje vert oppfølgingsbrot i hjelpetilbodet frå tenestene.

Sjå rettleiar for stafettlogg og døme på skule og barnehage.

Ein stafettlogg: 

 • er eit samarbeidsverktøy og ein kommunikasjonsplattform for alle som er involvert i samarbeidet kring eit barn eller ungdom og deira foreldre 
 • er ein plan som gjer det lettare å arbeide for felles mål og felles retning på innsats frå ulike tenester 
 • kan vere elektronisk eller i papirutgåve 
 • vert sett i gang etter samtykke 
  • frå føresette til det aktuelle barnet
  • frå ungdom som er gamal nok til å samtykke sjølv (16 år) 
  • frå den gravide, om stafettloggen vert oppretta i svangerskap (stafettloggskjema tilpassa gravide kjem på eit seinare tidspunkt) 
 • vert utarbeidd i samarbeidsmøte, saman med barnet/ungdomen og deira foreldre, eller den gravide, og saman med dei tenestene/fagpersonane som deltek i oppfølginga av barnet. Stafettloggen erstattar referat frå møta 
 • gjer ei oversikt over kva tenester og fagpersonar som er involvert, og kva oppgåver dei har 
 • har eit loggformat, dvs kortfatta skriv om det ein har blitt einige om i samarbeidsmøte. Involverte fagpersonar kan ha plikt å føre utfyllande opplysningar i eigne fagsystem i tillegg til stafettloggen (t.d. helsepersonell som har journalføringsplikt) 

Når startar ein stafettlogg?

Stafettlogg skal nyttast når det er behov for samhandling og koordinering av tiltak for barn/unge/gravide. 

Det kan difor vere aktuelt å opprette stafettlogg: 

 • allereie på Nivå 1 i BTI-rettleiaren, der eininga og føresette/gravide er einige om at bekymringa skal følgast opp med tiltak, og det er tilrådd å dokumentere samhandlinga. Stafettlogg kan t.d. vere nyttig der foreldre ikkje bur saman, for å bidra til betre samhandling mellom ei eining og begge foreldra. 
 • når det er samansett problematikk, og ein tenkjer at det er (eller kjem til å bli) behov for hjelp frå fleire tenester 
 • når ein har ei formeining om at tiltaka kan kome til å vare over noko tid 
 • der tiltaka er av ein slik art at det er viktig for den som tek over stafettpinnen å vite noko om det 
 • der det i samarbeidet med heimen kan vere nyttig å registrere endring hos barnet/ungdomen over tid 

Når slutter ein stafettlogg?

Stafettloggen sluttar når de som foreldre saman med øvrige samarbeidsparter ser at barnet trives og tiltaka har gitt ønska effekt. Som foreldre kan de til ei kvar tid avslutte loggen.

Stafettloggskjema