Stafettlogg

Kva er ein stafettlogg?

  • Ein stafettlogg er ei (elektronisk) loggbok over tiltak og involverte personar.
  • I stafettloggen er alle igangsette tiltak med vurderingar for kvart barn samla.
  • Stafettloggen beskriv tiltaka som er inngått.
  • Stafettloggen gjev ei oversikt over kva tenester og fagpersonar som er involvert, og kva oppgåver dei har.
  • Stafettloggen skal vere med på å sikre gode overgangar for de og barnet/barna dykkar.

Stafettloggen utarbeidast alltid i samarbeid med de som foreldre ved at de gjev samtykke. De vil til ei kvar tid vere oppdatert på det som er skrevet i loggen. Berre foreldra til barnet/barna og dei personane som foreldra gjev tillating til, kan få lesetilgang til stafettloggen.

Når startar ein stafettlogg?

Når ein tilsett og foreldre er blitt merksam på barnet, har diskutert uroa/bekymringa og foreldre har gitt samtykke. I samarbeid med de foreldre vert det skreve inn tiltak, både som gjeld barnehage/skule og heim. Tiltaka knytast til utviklingsområde der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i ein periode eller over tid. Det vil alltid vere naudsynt med samtykke frå de foreldre dersom fleire tenester òg skal involverast. Det må i tillegg innhentas samtykke ved alle overganger.

Når slutter ein stafettlogg?

Stafettloggen sluttar når de som foreldre saman med øvrige samarbeidsparter ser at barnet trives og tiltaka har gitt ønska effekt. Som foreldre kan de til ei kvar tid avslutte loggen.

Stafettloggskjema